V košíku nemáš žiadne dielo

Partneri:

Podmienky používania portálu

Prehľad platných podmienok používania portálu Kubikum

 • Pravidlá používania portálu www.kubikum.sk

  1. kapitola

  I. Definície pojmov

  Portál www.kubikum.sk (ďalej len „portál“) je verejný internetový portál, ktorý poskytuje fyzickým a právnickým osobám rôzne služby.

  Povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov sú uvedené v týchto podmienkach alebo vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Prevádzkovateľom portálu a poskytovateľom služieb (ďalej len „prevádzkovateľ“) na portáli je, ak nie je výslovne uvedené inak, spoločnosť CENTRAL ART REGISTER, s.r.o. , Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina, IČO: 45 568 260, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vložka č. 52965/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

  Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba využívajúca služby, vrátane takých osôb, ktoré umiestňujú na portál svoj vlastný obsah. Na portáli existujú dva druhy užívateľov:

  • Návštevník portálu (ďalej len „návštevník“) – používa portál bez akejkoľvek registrácie. Pri pokuse o využitie služieb určených len registrovanému užívateľovi bude neregistrovaný návštevník vyzvaný na registráciu.
  • Registrovaný užívateľ (ďalej len „užívateľ“) – sú mu prístupné všetky služby portálu. Registrovať sa môže každý návštevník, ktorý súhlasí s podmienkami registrácie (uvedenými priamo pri registrácii) a vyplní polia označené ako povinné. Pri registrácii je návštevník povinný uvádzať pravdivé údaje a tieto údaje pri každej zmene aktualizovať. Poskytnutím údajov pri registrácii užívateľ zároveň poskytuje súhlas s ich spracovaním v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Služby sú služby poskytované prostredníctvom portálu spočívajúce v sprístupňovaní obsahu užívateľovi . Tieto služby sú z hľadiska spoplatnenia rozdelené na bezplatné a platené. Cenník a spôsoby platieb sú súčasťou Cenníka služieb.

  II. Právna povaha podmienok, súhlas užívateľa a uzavretie zmluvy

  • 1. Tieto podmienky sú právne záväznými podmienkam využívania služieb poskytovaných prostredníctvom portálu. Každému užívateľovi je dôrazne odporúčané, aby si ich pozorne prečítal bezprostredne po prvom vstupe na portál. Návštevou portálu a zotrvaním na ňom a/alebo využívaním služieb, vrátane služby umožňujúcej užívateľom umiestnenie vlastného obsahu na portál, užívateľ súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami. Ak užívateľ nesúhlasí s niektorou časťou alebo ustanovením týchto podmienok, musí opustiť tento portál a nevyužívať ďalej služby, ktoré sú prostredníctvom neho poskytované.

   Znenie týchto podmienok môže prevádzkovateľ meniť alebo dopĺňať.

   Odchylné ustanovenia prípadne uvedené pri konkrétnom obsahu umiestnenom na portáli majú prednosť pred znením týchto podmienok.

   Tieto podmienky a pojmy v nich použité sa vykladajú podľa práva Slovenskej republiky.

  • 2. Predpokladom využitia služby ponúkanej prevádzkovateľom na portáli je to, že medzi ním a užívateľom dôjde prostredníctvom elektronických prostriedkov k uzavretiu zmluvy. Obsah tejto zmluvy je tvorený obsahom týchto podmienok a prípadne ďalšími a/alebo odchylnými ustanoveniami uvedenými pri konkrétnom obsahu, v ktorého poskytnutí spočíva služba prevádzkovateľa. Táto zmluva je pre územie Slovenskej republiky ponúkaná v slovenskom jazyku. U prevádzkovateľa bude uložená v elektronickej podobe a užívateľovi nebude prístupná. Užívateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť len do okamihu, než prevádzkovateľ začne službu poskytovať.

   Pokiaľ vzťah súvisiaci s využitím služby obsahuje medzinárodný prvok, riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  III. Obsah nachádzajúci sa na Portáli

  • 1. Portál obsahuje:

   • obsah umiestňovaný na portál prevádzkovateľom alebo v jeho mene, za ktorý prevádzkovateľ zodpovedá a ku ktorému vykonáva práva na základe licenčných alebo iných zmlúv (ďalej len „vlastný obsah prevádzkovateľa“),
   • obsah poskytovaný užívateľom, ktorý tento obsah na vlastnú zodpovednosť umiestňuje na portál (ďalej len „vlastný obsah užívateľa“),
   • odkazy (linky) na internetové stránky tretích osôb.

   Z hľadiska oprávnení užívateľa sa obsah umiestnený na portáli delí na:

   • obsah, pri ktorom je užívateľ oprávnený na streaming obsahu; streamingom sa rozumie dodávka súboru obsahujúceho konkrétny obsah na koncové zariadenie užívateľa tak, že tento súbor možno prehrávať súčasne s jeho prenosom na koncové zariadenie, pričom tento súbor sa nikdy neukladá na záznamové médium vrátane, ale nielen, hard disku alebo optického disku s tou výnimkou, že sa môže kedykoľvek ukladať do medzipamäte s cieľom uľahčiť jeho plynulé prehranie,
   • obsah, pri ktorom je užívateľ oprávnený na trvalé stiahnutie (download) obsahu; trvalým stiahnutím sa rozumie dodávka súboru obsahujúceho konkrétny obsah na koncové zariadenie užívateľa tak, že tento užívateľ je oprávnený vyhotoviť si jeho trvalú rozmnoženinu v elektronickej forme alebo prenesením na hmotný podklad; toto oprávnenie musí byť užívateľovi dané výslovne,
   • obsah, pri ktorom je užívateľ oprávnený na dočasné stiahnutie (download) obsahu; dočasným stiahnutím je dodávka súboru obsahujúceho konkrétny obsah na koncové zariadenie užívateľa tak, že na pevnom disku koncového zariadenia sa vytvorí a uloží jeho rozmnoženina, ktorá je Užívateľovi prístupná na prehrávanie počas doby, ktorú v prípade konkrétneho obsahu určí prevádzkovateľ, po uplynutí ktorej je prístup k nej užívateľovi znemožnený; aj toto oprávnenie musí byť užívateľovi dané výslovne.

   Užívateľ berie na vedomie, že jednotlivé spôsoby použitia obsahu, na ktoré bude prevádzkovateľom oprávnený a na ktoré mu bude prevádzkovateľom udelená licencia, závisia od obsahu zmlúv prevádzkovateľa s jednotlivými nositeľmi práv chránených autorským zákonom. Užívateľ nesmie používať obsah v rozpore s jemu udelenou licenciou, ani sa o to pokúšať.

  • 2. Prevádzkovateľ nemonitoruje, needituje a v žiadnom smere nezodpovedá za vlastný obsah užívateľa. Užívateľ umiestňuje vlastný obsah užívateľa na portál na vlastnú zodpovednosť (teda osobne a výlučne zodpovedá za to, že je nositeľom príslušných práv, resp. osobne a výlučne zodpovedá vtedy, ak nie je nositeľom príslušných práv) a zostáva nositeľom práv k tomuto obsahu. Umiestnenie vlastného obsahu užívateľa na portál sa považuje za prejav vôle užívateľa sprístupňovať tento obsah verejnosti prostredníctvom portálu. Užívateľ umiestňuje vlastný obsah užívateľa na portál bez nároku na akúkoľvek odmenu, ak výslovne nie je dohodnuté inak. Užívateľ je kedykoľvek oprávnený odstrániť svoj vlastný obsah užívateľa z portálu. Užívateľ výslovne súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ bez akéhokoľvek upozornenia odstránil alebo zamedzil prístup k vlastnému obsahu užívateľa v prípade, keď sa dôvodne domnieva, že tento obsah je protiprávny a keď bol prevádzkovateľ na jeho možnú protiprávnosť upozornený nositeľom údajne porušovaných práv alebo jeho možnú protiprávnosť zistil inak. Za protiprávny sa považuje najmä, ale nielen, obsah, ktorý zrejme porušuje práva duševného vlastníctva a obsah, ktorého súčasťou sú linky na zrejme protiprávny obsah alebo linky na stránky, ktoré umožňujú porušovanie práv duševného vlastníctva. V prípade pochybností sa má za to, že obsah je protiprávny. Prevádzkovateľ je oprávnený znemožniť ďalšie umiestňovanie vlastného obsahu užívateľovi, ktorého vlastný obsah užívateľa bol prevádzkovateľom odstránený alebo prístup k nemu bol zamedzený.
  • 3. Užívateľ nesmie vykonávať činnosti, ktoré porušujú práva vyplývajúce z duševného vlastníctva (ďalej len „práva duševného vlastníctva“) akýchkoľvek tretích osôb, ako ani činnosti, ktoré umožňujú porušovanie práv duševného vlastníctva, (ďalej len „nepovolené užívanie“). Užívateľ berie na vedomie, že vlastný obsah prevádzkovateľa obsahuje autorské diela, predmety práv súvisiacich s autorským právom, logá, ochranné známky a iné predmety chránené právom duševného vlastníctva, ktoré požívajú ochranu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných dohovorov.
  • 4. Užívateľ súhlasí s tým, aby v prípade nepovoleného užívania uplatnil prevádzkovateľ voči nemu tento postup:
   • ak sa prevádzkovateľ dozvie o činnosti, o ktorej sa dôvodne domnieva, že je porušením práv duševného vlastníctva pošle užívateľovi služieb emailovú správu, v ktorej ho upozorní na protiprávnu povahu jeho činnosti, požiada ho o jej okamžité ukončenie a vysvetlí mu dôsledky neukončenia,
   • ak užívateľ napriek tomu neukončí protiprávnu činnosť, pošle mu prevádzkovateľ poštou doporučený list a zároveň email, v ktorom ho informuje, že jeho užívateľský účet u prevádzkovateľa bol s okamžitou účinnosťou pozastavený, a to až do času, kým bude prevádzkovateľovi doručené vyhlásenie, v ktorom užívateľ potvrdí, že už neporušuje a/alebo neumožňuje porušovanie práv duševného vlastníctva,
   • ak užívateľ ani v tomto prípade neukončí protiprávnu činnosť, pošle mu prevádzkovateľ emailovú správu, v ktorej ho informuje, že jeho užívateľský účet u prevádzkovateľa bol s okamžitou účinnosťou zrušený.

   Uplatnením tohto postupu prevádzkovateľom nie sú dotknuté prostriedky ochrany práv duševného vlastníctva vyplývajúce z týchto podmienok a príslušných právnych predpisov.

  • 5. Portál môže obsahovať odkazy (linky) na internetové stránky tretích osôb, ktoré nie sú prevádzkované ani kontrolované prevádzkovateľom. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ v žiadnom smere nezodpovedá za obsah týchto stránok, ani za dodržiavanie právnych predpisov (vrátane ustanovení na ochranu osobných údajov) ich prevádzkovateľmi. Každému užívateľovi je dôrazne odporúčané, aby si pozorne prečítal všetky podmienky používania internetových stránok tretích osôb bezprostredne po prvom vstupe na ne. Umiestnenie odkazu na portáli nemožno považovať za podporu obsahu internetovej stránky tretej osoby alebo jej prevádzkovateľa.

  IV. Povinnosti užívateľa

  1. Užívateľ je povinný:
  • prečítať si pozorne tieto všeobecné podmienky a vstupovať na portál a/alebo využívať služby iba v prípade súhlasu s týmito podmienkami,
  • zdržať sa použitia konkrétneho obsahu v rozpore s jemu udelenou licenciou,
  • rešpektovať technické prostriedky ochrany práv inkorporovaných v obsahu, tieto neobchádzať a ani sa o to nepokúšať,
  • zachovať dátový formát, v ktorom mu je Obsah poskytnutý, s výnimkou, keď dochádza k oprávnenému preneseniu elektronickej rozmnoženiny na hmotný podklad pri trvalom stiahnutí,
  • pri registrácii uvádzať pravdivé údaje, tieto údaje v prípade každej zmeny aktualizovať a chrániť heslo používané pri registrácii na portál,
  • v prípade podozrenia zo zneužitia hesla umožňujúceho registráciu na portáli, vykonať opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škody (najmä zmena hesla),
  • neumožniť využívanie svojho užívateľského mena tretej osobe,
  • nepoužívať také užívateľské meno, ktoré by mohlo vyvolávať nepravdivý dojem o jeho identite,
  • nijakým spôsobom neobťažovať iných užívateľov,
  • rešpektovať osobnostné práva ostatných užívateľov; v súlade s tým predovšetkým nesmie zhromažďovať osobné údaje ostatných užívateľov (vrátane emailových adries a užívateľských mien), ani sa o to pokúšať,
  • dodržiavať autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, iné práva vyplývajúce z duševného vlastníctva, alebo akékoľvek práva tretích osôb chránené zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo medzinárodnými dohovormi (vrátane autorských práv autorov internetovej stránky prevádzkovateľa),
  • dodržiavať všetky ustanovenia týchto podmienok.
  2. Užívateľ ďalej:
  • berie na vedomie, že rozsah oprávnení užívateľa sa pri jednotlivom obsahu môže líšiť, pričom oprávnené použitie je zabezpečované okrem iného aj technickými prostriedkami, a zaväzuje sa rešpektovať tieto obmedzenia vrátane teritoriálneho obmedzenia oprávneného použitia,
  • berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie služby osobe, ktorá už predtým akýmkoľvek spôsobom porušila podmienky udelenej licencie a/alebo tieto podmienky,
  • berie na vedomia, že Služby nemusia byť dostupné nepretržite, a to predovšetkým z dôvodov potrebnej údržby technického a programového vybavenia prevádzkovateľa príp. tretích osôb,
  • berie na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za funkčnosť dátovej siete,
  • nesmie používať programové alebo iné vybavenie spôsobilé poškodiť alebo ohroziť prevádzku portálu a/alebo technického vybavenia prevádzkovateľa,
  • súhlasí s ukladaním súboru cookies na svoj počítač.
  3. Užívateľ, ktorý na portál umiestňuje vlastný obsah užívateľa, je okrem toho povinný:
  • neumiestňovať na portál obsah, ktorý porušuje autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, iné práva vyplývajúce z duševného vlastníctva, alebo akékoľvek práva tretích osôb,
  • neumiestňovať na portál obsah obsahujúci pornografiu, rasistický obsah, urážlivý obsah alebo iný obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo medzinárodnými dohovormi alebo je z iných dôvodov prevádzkovateľom považovaný za nevhodný,
  • neumiestňovať na portál obsah, ktorý obsahuje vulgárny (obsahom a/alebo výberom a/alebo usporiadaním jazykových prostriedkov) a všeobecne neprijateľný jazyk,
  • neumiestňovať na portál obsah, ktorý možno považovať za navádzanie na trestný čin, prečin a/alebo priestupok alebo schvaľovanie trestného činu, prečinu a/alebo priestupku alebo iného závadného konania,
  • neumiestňovať na portál obsah reklamného charakteru, pyramídové hry, spamy a pod.,
  • neumiestňovať na portál obsah, ktorý obsahuje vírus alebo iný obsah, ktorý môže poškodiť technické a/alebo programové vybavenie užívateľov alebo tretích osôb,
  • needitovať a/alebo neodstraňovať žiadny iný obsah nachádzajúci sa na portáli s výnimkou jeho vlastného obsahu užívateľa, ani sa o to pokúšať.
  4. Porušenie povinnosti užívateľa má za následok postup uvedený v časti „Obsah nachádzajúci sa na Portáli“, body 2 až 4 (vrátane odstránenia závadného obsahu). Tým nie sú dotknuté iné prostriedky ochrany vyplývajúce z týchto podmienok a príslušných právnych predpisov.

  V. Práva užívateľov a tretích osôb

  V prípade, ak sa užívateľ alebo akákoľvek tretia osoba domnieva, že akýkoľvek obsah umiestnený na portáli porušuje jeho/jej práva alebo všeobecne záväzné právne predpisy, svoju odôvodnenú sťažnosť môže adresovať na admin@kubikum.sk

  Sťažnosť obsahuje najmä:
  • konkretizáciu obsahu porušujúceho práva (predovšetkým uvedením URL adresy, na ktorej sa tento obsah nachádza),
  • obsah porušených práv a ich právny základ,
  • meno a kontaktné údaje sťažovateľa,
  • vyhlásenie, že obsah sťažnosti zodpovedá skutočnosti.

  V prípade, ak sťažnosť nie je dostatočne konkrétna a/alebo skutkovo odôvodnená, ako aj v prípade anonymných sťažností, sa znižuje pravdepodobnosť jej riadneho vybavenia a zjednania nápravy a zároveň je vylúčená akákoľvek zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu alebo inú ujmu.

  S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa. Zároveň užívateľa nesmie odzrkadľovať žiadne materiály, obsiahnuté na portáli, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých na portáli, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní. Toto obmedzenie sa netýka prípadu, že užívateľ chce prezentovať ním vložený vlastný obsah užívateľa na viacerých stránkach. Obmedzenie sa týka prípadu, ak niekto bude kopírovať zadané akýkoľvek obsah portálu.

  VI. Zodpovednosť

  Prevádzkovateľ zodpovedá iba za to, že umiestnením jeho vlastného obsahu na portál neporušuje autorské práva a práva súvisiace s autorským právom.

  Prevádzkovateľ však v nijakom smere nezodpovedá za vlastný obsah užívateľov a za obsah internetových stránok tretích osôb, na ktoré môže byť užívateľ presmerovaný prostredníctvom odkazov umiestnených na portáli. Užívateľ používa celý obsah portálu a všetky služby na svoju vlastnú zodpovednosť.

  V prípade, že užívateľ nie je spokojný s portálom, jeho jediným opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho používanie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpí užívateľ v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať portál. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), a to bez ohľadu na to, ako k nim dôjde, či už konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na portáli alebo v súvislosti s nim, a to i v prípade, kedy bol prevádzkovateľ vopred poučený o možnosti vzniku takejto škody. Užívateľ má výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s portálom, pričom nie je oprávnený uplatniť si nárok voči prevádzkovateľovi v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Užívateľ sa zaväzuje, že odškodní prevádzkovateľa a že si nebudete uplatňovať u prevádzkovateľa žiadne nároky, vychádzajúce z používania portálu alebo súvisiace s ním. Účinnosť týchto obmedzení je výslovným predpokladom používania portálu užívateľom.

  Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie služieb portálu alebo materiálov, uvedených na portáli, a to s adresovaným oznámením alebo bez neho. Prevádzkovateľ nenesie voči užívateľovi ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a kedykoľvek ukončiť prístup užívateľa na portál a/alebo ukončiť poskytovanie ktorejkoľvek zo svojich služieb bez zodpovednosti voči užívateľovi alebo akejkoľvek tretej strane. Okrem toho, poskytovateľ môže monitorovať prístup na portál. Po ukončení týchto podmienok je užívateľ povinný bezodkladne zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály.

  VII. Ochrana osobných údajov

  1. Spracúvanie osobných údajov

  Poskytnutie osobných údajov užívateľom pri registrácii sa považuje za dobrovoľný, výslovný a časovo neobmedzený súhlas so spracovaním poskytnutých údajov v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Prevádzkovateľ získava osobné údaje na základe priamej telefonickej alebo osobnej komunikácie s užívateľom alebo prostredníctvom počítačového systému s využitím internetovej stránky užívateľom. Osobné údaje užívateľov sa zaznamenávajú výlučne počítačovou formou a uchovávajú v počítačovom databázovom systéme prevádzkovateľa.

  Užívateľ súhlasí so spracovaním takto získaných osobných údajov na účely vedenia jeho užívateľského účtu, na účely jeho identifikácie a zabezpečenia riadneho zaplatenia v prípade spoplatňovaných služieb, na účely zabezpečenia rešpektovania autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a akýchkoľvek iných práv prevádzkovateľa a tretích osôb, na účely vytvárania individuálnych ponúk zo strany prevádzkovateľa a na účely komerčnej komunikácie.

  2. Ochrana osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám

  Prístup k osobným údajom má iba obmedzený počet zamestnancov prevádzkovateľa, z ktorých každý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Osobné údaje užívateľov prevádzkovateľ poskytuje v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvným partnerom viazaným povinnosťou mlčanlivosti, a to výlučne na účel zabezpečenia služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

  Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje.

  3. Poučenie

  Užívateľ:
  • nie je povinný poskytnúť akékoľvek údaje o svojej osobe, berie však na vedomie, že prístup k niektorým službám je podmienený poskytnutím osobných údajov;
  • ak poskytne akékoľvek osobné údaje, robí tak úplne dobrovoľne;
  • svoj súhlas zo spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať;
  • má právo prístupu k svojím osobným údajom;
  • má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie opatrení na nápravu, ak zistí, že pri spracovávaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu povinnosti prevádzkovateľa, ktorý tieto údaje spracováva. V takom prípade má ďalej právo požadovať, aby prevádzkovateľa najmä:
   • sa zdržal takého konania, ktorým porušuje svoje povinnosti;
   • odstránil takto vzniknutý stav alebo poskytol na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie;
   • vykonal opravu alebo doplnenie osobných údajov tak, aby boli pravdivé a presné;
   • zablokoval alebo zlikvidoval osobné údaje.
  • má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme;
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
   • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

  Užívateľ má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov aj ďalšie práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 • 2. kapitola

  Kódex publikovania v module Diskusné fórum Kubikum a pravidlá používania fóra

  Tešíme sa z tvojej návštevy Diskusného fóra Kubikum (ďalej len „fórum“) a tvoje príspevky, ktoré obohatia jeho obsah.

  Registráciou na portáli Kubikum.sk súhlasíš aj s nižšie uvedenými podmienkami používania fóra a s kódexom diskutujúceho.

  Prevádzkovateľ fóra

  Pravádzkovateľom tohto diskusného fóra je Kubikum, s.r.o., Hálkova 22, Žilina (ďalej len „Kubikum“ alebo „prevádzkovateľ“). Moderátormi a administrátormi tohto fóra sú osoby zmluvne alebo zamestnanecky poverené prevádzkovateľom.

  Účel fóra

  Diskusné fórum Kubikum je určené všetkým registrovaným užívateľom portálu Kubikum.sk. Zobrazovanie a čítanie informácií zverejnených v diskusnom fóre nie je podmiené registráciou. Publikovanie tém a príspevkov vo fóre je podmienené zaregistrovaním diskutujúceho na portáli.

  Kto môže diskutovať?

  Diskutujúcim sa môže stať každý návštevník internetovej stránky Kubikum.sk, ktorý sa zaregistruje ako účastník s vlastnou IP adresou a ktorý bude dobrovoľne dodržiavať zásady publikovania – kódex diskutujúceho. Vytváranie tém a pridávanie diskusných príspevkov je podmienené registráciou a prihlásením používateľa.

  Registrácia používateľov a povolenie pridávať diskusné príspevky nie sú právne nárokovateľné.

  Diskusné fórum a jeho prevádzka nie je voľne prístupná služba, ani periodikum.

  Podmienkou registrácie do fóra je:
  • súhlas s pravidlami používania portálu
  • uvedenie pravého celého mena a priezviska používateľa a jeho e-mailovej adresy
  • potvrdenie registrácie cez kontaktný e-mail

  Štruktúra fóra

  Diskusné fórum má dve základné úrovne:
  • Hlavné témy – úroveň č. 1 (Techniky, Umelci, Umelecké diela, Aukcia, Obchod,...a i.), zakladá a spravuje administrátor fóra.
  • Témy – úroveň č. 2, zakladajú diskutujúci a spravuje administrátor fóra.
  • Príspevky k jednotlivým témam – úroveň č. 2, pridávajú diskutujúci a spravuje administrátor fóra.
  • Špeciálnu hlavnú tému „Kniha nápadov a pripomienok“ zakladá a spravuje administrátor.

  Princípy moderovania fóra

  Moderátor má právo nekomentovať nový príspevok. Moderátor má tiež právo príspevok neuverejniť, pokiaľ obsahuje urážlivý spôsob komunikácie, vulgarizmy, jednostranné alebo hrubé osočovanie jednotlivca či skupiny osôb, resp. pokiaľ sa odkláňa od diskutovanej témy.

  Moderátor spravidla neupravuje diskusné períspevky. Môže však rozhodnúť o ich skrátení.

  Odborné garancie

  Prevádzkovateľ fóra má právo príspevok bez vysvetlenia nezverejniť.

  Kódex diskutujúceho
  • Nezabúdaj, že ten, kto číta tvoj príspevok je tiež človek. Preto odporúčame písať iba to, čo by si dokázal povedať druhému priamo do očí. Vyvaruj sa urážok a ponižujúcich vyjadrení.
  • Rešpektuj právo na súkromie.
  • Ber ohľad na ostatných. Vždy vyjadruj svoj názor. S týmto názorom však nemusí každý súhlasiť. Nereaguj na kritiku prehnane. Ak nevieš diskutovať vecne, radšej sa zdrž komentára.
  • Dodržuj pravidlá slušného správania.
  • Používaj funkciu hľadania. Skôr ako navrhneš novú tému, najskôr si vyhľadajte, či sa na fóre o takej téme už nediskutuje.
  • Názov témy je dôležitý. Preto sa ho snaž napísať tak, aby bol výstižný, vecný, stručný a aby vyjadroval čo najviac obsah danej diskusie. Zabezpečíš tým lepšiu komunikáciu. Témy a príspevky s nevýstižnými názvami typu „Otázka“, „Pomôžte“ a podobne, nebudú zverejnené. Taktiež sa vyvaruj zavádzajúcim názvom príspevkov.
  • Odpusti chyby začínajúcim. Ak vieš pomôž im, ak nie, ignoruj ich jednoduché otázky.
  • Ak máš nejaké nejasnosti, sťažnosti alebo iné pripomienky kontaktuj správcu fóra.

  Čo je zakázané

  Zakázané sú:
  • akékoľvek osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie. Takéto príspevky budú potrestané zmazaním príspevku a prehodnotením tvojho konta.
  • posielať príspevky obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, takisto príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy.
  • písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za zamestnanca Kubikum, s.r.o., alebo správcu portálu Kubikum.sk, alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu.
  • zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami).
  • propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky.
  • vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek. Taktiež je zakázané vkladať obsah, ktorý porušuje autorské práva.
  • vkladať do diskusií informácie o identite iných osôb bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.
  • vkladať do diskusií akýkoľvek obsah porušujúci zákony SR alebo vkladať odkazy na takýto obsah. Takéto príspevky budú okamžite zmazané.

  Zodpovednosť za obsah

  Prevádzkovateľ diskusie moderuje, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi, ani ich hodnotenie ostatnými diskutujúcimi.

  Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdaj, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Zváž ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podnikneš akékoľvek akcie.

  Ochrana osobných údajov

  Kubikum, prevádzkovateľ tohto diskusného fóra, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o používateľoch.

  Rešpektujeme tvoje súkromie. Aby sme ti mohli ponúknuť hodnotnú službu, potrebujeme poznať niektoré tvoje údaje. Údaje, ktoré potrebujeme poznať, nie sú podľa zákona osobnými údajmi. Údaje o tebe chránime pred zneužitím a zaručujeme ti, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu tvoje kontaktné informácie.

  Používaním diskusného fóra registrovaný používateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a pracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s údajmi používateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže používateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takéhoto odvolania.

  Súhlas s týmito podmienkami

  Tieto podmienky používania portálu a Diskusného fóra Kubikum sú záväzné pre všetkých registrovaných používateľov. Používania portálu a prispievanie do fóra je možné len v prípade, že plne súhlasíš s týmito podmienkami, čo potvrdzuješ pri registrácii na portál.

  Tieto podmienky boli zverejnené dňa 1.12.2011. Môžu podliehať zmenám. O zmenách týchto podmienok bude prevádzkovateľ informovať registrovaných používateľov hromadným e-mailom alebo súkromnou správou.

Prihlásenie

login

Zabudnuté heslo.
Nemám účet a chcem si ho založiť.